Advocats de capçalera:
EL DRET BEN FET

Colaboradores de European law firm

NOTA SOBRE PRESTECS ENTRE FAMILIARS.

NOTA SOBRE PRESTECS ENTRE FAMILIARS.

Se’ns formula una consulta sobre la possibilitat de què un dels conjugues faci un préstec a l’altra per anticipar, el pagament de l’import d’una hipoteca (principal més interessos) i règim tributari que li pot correspondre.

La constitució d’un préstec entre familiars està subjecte però exempt de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP AJD). però això no eximeix de presentar la declaració a l’Administració Tributària.

Pel que fa al IRPF, els préstecs destinats a finançar la compra de habitatge habitual que sigui atorgats per un familiar del comprador, són deduïbles en l’IRPF ja que tenen el caràcter de finançament aliè. Aquest préstecs tenen un tractament tributari similar al que fan les entitats de crèdit.

En aquest cas entenem que no es tracta d’un préstec per compra d’habitatge habitual.

Aquest tipus de préstecs entre familiars, encara que no es cobrin interessos durant el període de vigència, fiscalment existeix una presumpció de retribució i aquests préstecs es consideraran retribuïts a l’interés legal del diner, llevat que el contribuent pugui provar el contrari. Si no pot provar que el préstec és a un tipus gratuït, el prestamista haurà de tributar per uns imports que no ha cobrat i imputar-se’ls a la declaració de l’IRPF. Aquest import seran els rendiments calculats aplicant el tipus d’interès legal del diner vigent l’últim dia del període impositiu.

Per tant, s’haurà de provar la concessió del préstec i la justificació de la devolució. Es por fer mitjançant un contracte privat elevat a públic davant de notari on hi constin tots els detalls: data, lloc, import , taula d’amortitzacions, condicions de pagament, etcètera i que es sense interessos.

Tot això ha de ser real i s’ha de complir per les parts. En cas contrari es tractaria d’una donació (encoberta) amb un altre consideració fiscal.

Arnau Palà

Economista